ജോലിസ്ഥലം/ഓഫീസ് - ജിയാങ്‌സു കോളിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കോ., ലിമിറ്റഡ്.
ശിൽപശാല (1)

ശുദ്ധവായു ചിന്തയെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു

ശിൽപശാല (2)

ജോലി സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വ്യക്തമായി സൂക്ഷിക്കുക

ശിൽപശാല (3)

വൃത്തിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്

ശിൽപശാല (4)

എല്ലാവരേയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുക